door mieke

Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden van LIEFDEMETPASSIE aan.

LIEFDEMETPASSIE is onderdeel van DOOR1DEUR en daarom is de privacyverklaring van DOOR1DEUR van toepassing op LIEFDEMETPASSIE.

DOOR1DEUR is gevestigd aan de Koninginnelaan 33 (7315BK) te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50973525.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • D1D: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
  • Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening.
  • Opdrachtgever: degene voor wie D1D zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
  • Website: www.door1deur.nl

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen D1D en Opdrachtgever.
 2. Door de Website te benaderen en/of de op of via de Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met D1D, voor de uitvoering waarvan door D1D derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van D1D en zijn directie.
 5. Inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.
 6. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. D1D en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van D1D zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. D1D kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht D1D niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST

 1. Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de overeenkomst per mail door Opdrachtgever
 2. Als er geen voorafgaande aanvaarding van een Overeenkomst heeft plaatsgevonden, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat D1D geheel of gedeeltelijk voldoet aan een mondeling of schriftelijk verzoek tot uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; HONORARIUM; PRIJSVERHOGING

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever D1D derhalve per mail in gebreke te stellen. D1D dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. D1D zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De overeenkomst is een inspanningsverplichting.
 3. D1D heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Als door D1D of door D1D ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Opdrachtgever zal zich onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft dat werknemers van D1D of gelieerde derden de samenwerking met D1D verbreken.
 6. De overeenkomst zal in geval van een mediation automatisch eindigen nadat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend en/of mediator de beëindiging van de mediation per mail heeft bevestigd.
 7. D1D is nooit verplicht tot verlenging. Een verlenging wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 8. D1D is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan D1D de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en eerdere facturen heeft betaald.
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan D1D aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan D1D worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan D1D zijn verstrekt, heeft D1D het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan D1D ter beschikking heeft gesteld.
 12. D1D is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat D1D is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 13. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. D1D zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 14. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is D1D gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen D1D bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van D1D op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan D1D een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 15. Wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren c.q. dagen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur/dagtarieven van D1D, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

ARTIKEL 6 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in zijn verplichtingen ten aanzien van D1D, geeft D1D het recht om
  1. de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever op te schorten, zolang de betreffende tekortkoming voortduurt en/of
  2. de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van D1D op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ook de vorderingen die nog niet zijn vervallen. Als D1D de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Als Opdrachtgever haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is D1D gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan:
  1. zonder verlies van aanspraak op het overeengekomen honorarium
  2. onverminderd het recht van D1D op volledige schadevergoeding
  3. zonder enige verplichting van D1D tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
 4. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan D1D zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is D1D bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het D1D vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van D1D op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Afspraken kunnen door Opdrachtgever worden geannuleerd tot uiterlijk 24 uur van tevoren op werkdagen. Een annulering die gedaan wordt in het weekend of op feestdagen gaat in op de eerstvolgende werkdag om 8.00 uur. Bij niet of niet tijdig annuleren behoudt D1D zich het recht voor om per afspraak een uur arbeidstijd, maximaal een uur al gemaakte reistijd en bijkomende kosten zoals zaalhuur in rekening te brengen.
 7. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  a)     Aan het einde van de overeengekomen duur van de overeenkomst.
  b)     Met wederzijds goedvinden.
  c).    In geval van mediation: door beëindiging door de mediator of door een van de deelnemers aan de mediation.

 

ARTIKEL 7 OVERMACHT

 1. D1D is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. D1D kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover D1D ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is D1D gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8 BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door D1D aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door D1D aangegeven. D1D is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. In afwijking van het in sub 1 gestelde mag D1D vooruitbetaling, betaling van een voorschot of garanties ten aanzien van betaling verlangen, als daar naar het oordeel van D1D aanleiding toe bestaat of alsnog ontstaat.
 3. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan D1D verschuldigde.
 5. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 9 BESCHERMING VAN INFORMATIE EN KENNIS

Over en weer wordt de verplichting aanvaard om gegevens, waarvan men in het kader van door deze Algemene Voorwaarden beheerste overeenkomsten of prestaties kennis krijgt en waarvan duidelijk is dat deze tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van D1D is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten [beroeps]aansprakelijkheidsverzekering in de desbetreffende situatie aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico-bedrag dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden onder de hiervoor genoemde verzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van D1D beperkt tot het bedrag dat in verband met de betreffende overeenkomst aan honorarium in rekening is gebracht, tot een maximum van € 50.000,-.
 3. D1D is bevoegd bij het uitvoeren van overeenkomsten derden in te schakelen en door deze derden gebruikte aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden. Zij zal hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. D1D is niet aansprakelijk voor enige (schade die ontstaat als gevolg van enige) tekortkoming of fout van de ingeschakelde derden. De opdrachtgever vrijwaart D1D tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de met D1D gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 11 VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart D1D voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan D1D toerekenbaar is. Als D1D uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden D1D zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is D1D, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van D1D en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Op de Website en op alle rechtsbetrekkingen waarbij D1D partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van D1D daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. In geval van geschillen, verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de Website of voortvloeiend uit Overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, trachten deze op te lossen met behulp van mediation, conform het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland, zoals dat luidt op de datum van ondertekening van deze overeenkomst.
 4. De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.
 5. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam.
 6. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen.
 7. Indien het binnen het binnen 3 maanden na ontvangst van het hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk is gebleken het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.

ARTIKEL 13 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. D1D behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.
 2. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met D1D.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden?

Neem dan contact op met LIEFDEMETPASSIE.