door admin

Privacyverklaring Liefdemetpassie

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van LIEFDEMETPASSIE aan.

LIEFDEMETPASSIE is onderdeel van DOOR1DEUR en daarom is de privacyverklaring van DOOR1DEUR van toepassing op LIEFDEMETPASSIE.

DOOR1DEUR is gevestigd aan de Koninginnelaan 33 (7315BK) te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50973525.

In deze Privacyverklaring gebruikt DOOR1DEUR een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van DOOR1DEUR registreert;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. TOELICHTING OP DE PRIVACYVERKLARING

DOOR1DEUR mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft DOOR1DEUR de plicht om haar cliënten, deelnemers en zakelijk betrokken partijen

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door DOOR1DEUR worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

DOOR1DEUR vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft DOOR1DEUR in deze Privacyverklaring een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens DOOR1DEUR expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR1DEUR GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK
DOOR1DEUR verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • cliënt of deelnemer. wordt of bent van DOOR1DEUR;
 • een zakelijke relatie bent van DOOR1DEUR
 • zich aanmeldt voor nieuwsbrieven
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met DOOR1DEUR opneemt.

In enkele gevallen worden persoonsgegevens verwerkt van kinderen jonger dan 16 jaar. Dit wordt enkel gedaan om de dienstverlening die ik aanbied uit te kunnen voeren. Het daarbij enkel om de verwerking van de NAW-gegevens en BS-nummer van het kind. Alvorens de verwerking van deze persoonsgegevens plaatsvindt, wordt expliciet de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers gevraagd.

DOOR1DEUR verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, BS-nummer, Geboortedatum, Geboorteplaats. Nationaliteit, inkomen partner, samenlevingsvorm, datum huwelijk/partnerschap, plaats huwelijk/partnerschap als u Cliënt of deelnemer bent.

Deze gegevens stellen DOOR1DEUR in staat om:

 • de overeenkomst die Cliënten of deelnemers met DOOR1DEUR sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • Cliënten, deelnemers of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Cookies
DOOR1DEUR plaatst cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen DOOR1DEUR in staat om:

 • te registreren wie de webpagina bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee DOOR1DEUR bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
DOOR1DEUR verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten DOOR1DEUR, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die DOOR1DEUR met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid)

4. PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/BEWAARTERMIJN
DOOR1DEUR verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor DOOR1DEUR worden ingezien, tenzij in deze Privacyverklaring anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door DOOR1DEUR beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor DOOR1DEUR om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor DOOR1DEUR ten aanzien van alle aan DOOR1DEUR verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door DOOR1DEUR overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. DOOR1DEUR hanteert een termijn van twintig jaar na de laatste verleende dienst, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal DOOR1DEUR zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info[@]DOOR1DEUR.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van DOOR1DEUR.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met DOOR1DEUR en probeert DOOR1DEUR er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door DOOR1DEUR? Ook daarvoor kunt u contact met DOOR1DEUR opnemen.

Uiteraard zal DOOR1DEUR ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van DOOR1DEUR.

Privacyverklaring DOOR1DEUR versie december 2019

Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

Neem dan contact op met LIEFDEMETPASSIE.